ข้อมูลสถานศึกษา

สถานศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เป็นสถานศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 26 หมู่ 4 ตาบลพัฒนานิคม อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรีห่างจากอาเภอพัฒนานิคม 4.5 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดลพบุรี 45 กิโลเมตร ปัจจุบันมีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา

พ.ศ. 2504 เดิมชื่อโรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี รับนักเรียนที่จบ ม.ศ.3 (ม.3) เข้า
เรียน 3 ปี โดยมีทุนสงเคราะห์ค่าอาหารและได้รับที่ดินคนละ25 ไร่ เมื่อจบการศึกษา
พ.ศ. 2517 ยกฐานะ “โรงเรียนเกษตรกรรมสงเคราะห์ลพบุรี” เป็น “โรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี”
พ.ศ. 2522 กระทรวงศึกษาธิการยกฐานะ “โรงเรียนเกษตรกรรมลพบุรี” เป็น “วิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี” เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
พ.ศ. 2537 จัดตั้ง “วิทยาลัยชุมชนพัฒนานิคม” ภายในวิทยาลัยเกษตรกรรมลพบุรี
พ.ศ. 2538 เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี” มาจนถึงปัจจุบัน

การจัดการศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีได้จัดการเรียน การสอน ออกเป็น 2 ระดับ
ประกอบด้วย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาพืชศาสตร์
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (นอกเวลา)

สภาพชุมชน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีตั้งอยู่ในเขตนิคมสร้างตนเองที่สร้างขึ้นรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานสามล้อจากกรุงเทพมาตั้งรกราก และเกษตรกรรวมทั้งนักเรียนเกษตรสงเคราะห์ที่จบการศึกษาซึ่งต่อมากลุ่มคนเรานี้ส่วนใหญ่ได้ขายสิทธิ์ที่ดินให้บุคคลอื่นไป ส่วนชุมชนดั้งเดิมในพื้นที่ได้แก่ บ้านหนองนาบ้านโคกสลุง บ้านมะนาวหวาน บ้านห้วยบง บ้านหนองบัว ซึ่งมีวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติพันธุ์หรือท้องถิ่น หลังการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทาให้มีบางชุมชนมีการโยกย้ายถิ่นฐานออกไปรวมกันที่ใหม่แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของท้องถิ่นไว้

สภาพเศรษฐกิจ

จังหวัดลพบุรี เมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมายาวนานกว่า 3,000 ปี นับแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ยุครุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เรื่อยมาจนถึงเมืองแห่งศูนย์กลางการทหารในยุคเปลี่ยนผ่านการปกครอง และในปัจจุบัน ด้วยศักยภาพจากภูมิศาสตร์อันเหมาะสมทำให้จังหวัดลพบุรี กำลังก้าวไปสู่ “เมืองแห่งพลังงานทดแทน”ปัจจุบัน จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ประมาณ 6,199.753 ตารางกิโลเมตร

แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ ในปี พ.ศ. 2557 มีประชากรประมาณ758,627 คน และปี พ.ศ. 2555 มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 86,602 ล้านบาท รายได้ต่อหัว 112,119 บาท ต่อคนต่อปี โดยรายได้ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 50 มาจากภาคอุตสาหกรรม รองลงมาคือสาขาเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว บริการ ในบรรดา 4 จังหวัดกลุ่มภาคกลางตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรีถือเป็นหัวขบวนทางเศรษฐกิจ และจัดอยู่ในเขตส่งเสริมการลงทุน เขต 3 ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากสานักงานส่งเสริมการลงทุนสูงสุด ทาให้มีโรงงานอุตสาหกรรมถึง 776 แห่ง โดยส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร อาหาร และเครื่องจักรกล มีแรงงานในภาคอุตสาหกรรมกว่า 50,000 คน ซึ่งแรงงานในภาคอุตสาหกรรมสามารถสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดได้ถึง 1 ล้าน บาทต่อคนต่อปี

สภาพสังคม

สภาพทางสังคมจังหวัดลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีบริการด้านการศึกษาระดับดีพอสมควรมีสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับปริญญาตรี จานวน 482 แห่ง ส่วนมากอยู่ในเขตอำเภอเมือง อัตราส่วนครูต่อนักเรียนโดยเฉลี่ยเท่ากับ 1: 18 คน มีสถานบริการด้านสาธารณสุข ภายใต้ความรับผิดชอบของภาครัฐและเอกชนจานวน 15 แห่ง จำนวน 1533 เตียง กระจายตามอำเภอต่างๆ แต่ส่วนมากจะอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีสถานีอนามัย 127 แห่ง คลินิกแพทย์ 67 แห่ง แต่ด้านสาธารณสุขยังมีปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรสาธารณสุขและเครื่องมืออุปกรณ์ การแพทย์ยังไม่เพียงพอโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล ด้านบริการไฟฟ้า มีบริการทั่วถึงทุกหมู่บ้านบริการน้าประปาและโทรศัพท์เพียงพอแก่ความต้องการ ปัญหาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นค่อนข้างสูงคือคดีเกี่ยวกับประทุษร้ายต่อชีวิต เพศ ทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุดคือ แอมเฟตตามีน หรือ”ยาบ้า” ซึ่งแพร่ระบาดในทุกเขตอำเภอในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ผู้ขับขี่รถบรรทุก และเกษตรกรผู้ใช้แรงงาน