ข้อมูลหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรที่ใช้ ปีการศึกษา 2566

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1.ปวช.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 62)
ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชา เกษตรศาสตร์    
1.1 สาขางาน การผลิตพืช
1.2 สาขางาน การผลิตสัตว์

2.ปวช.1 สำหรับนักเรียนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 62)
ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขางาน การจัดการเกษตรอาหารปลอดภัย

3. ปวช.2 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 62)
ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขางาน การจัดการเกษตรอาหารปลอดภัย

4. ปวช.3 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. 62)
ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ สาขางาน การจัดการเกษตรอาหารปลอดภัย

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. ปวส หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 63) ปรับปรุง 65
ประเภทวิชา เกษตรกรรม      สาขาวิชา สัตวศาสตร์ สาขางาน การผลิตสัตว์

2. ปวส หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. 63)
ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชา พืชศาสตร์ สาขางาน พืชไร่

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ทล.บ)

1.ทล.บ. หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขางานเทคโนโลยีการผลิตสัตว์