โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ในวิทยาลัยฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ในวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีและเขาพระยาเดินธง