โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ในวิทยาลัยฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรการศึกษาและนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ในวิทยาลัยฯ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีและเขาพระยาเดินธง

 

               ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ  จินาวัลย์

There are no upcoming events at this time.