“วันพระราชทานธงชาติไทย”

“วันพระราชทานธงชาติไทย” ว่าที่ ร.ท.จิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องใน “วันพระราชทานธงชาติไทย” 28 กันยายน 2564 ณ บริเวณหน้าเสาธง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะ การประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะ การประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2564 พร้อมมอบ ใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อเป็นการยกย่องและให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ที่มีการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)

การแข่งขัน “โครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน ปี 2564”

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน “โครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน ปี 2564” ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปลูกข้าว กข 43 โครงการมะเขือยาว มะเขือเปราะ โครงการเป็ดไข่ไข่เป็ด โดยมีนักศึกษาร่วมประเมินโครงการ นางสาวศิริวิภา พวงจำปี นางสาวฐิติมา จินดาเนตร นายทักษิณ แหล่งหล้า นางสาวสุมิลตรา พรมมา นายณัฐพล เงินอุปถัมภ์ นางสาวประภารัตน์ กรกันต์ นางสาวนฤมล อิ่มใจ นางสาวกฤติยา ห่วงเจริญ โดยมีนายนพนันฏฐ์ รังสะกินนิน และนางสุภาวดี รังสะกินนิน เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย
มี 31 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน จากวิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ