การแข่งขัน “โครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน ปี 2564”

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และประกอบธุรกิจ ผ่านเข้ารอบการแข่งขัน “โครงการเกษตรเพื่อชีวิตเกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน ปี 2564” ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปลูกข้าว กข 43 โครงการมะเขือยาว มะเขือเปราะ โครงการเป็ดไข่ไข่เป็ด โดยมีนักศึกษาร่วมประเมินโครงการ นางสาวศิริวิภา พวงจำปี นางสาวฐิติมา จินดาเนตร นายทักษิณ แหล่งหล้า นางสาวสุมิลตรา พรมมา นายณัฐพล เงินอุปถัมภ์ นางสาวประภารัตน์ กรกันต์ นางสาวนฤมล อิ่มใจ นางสาวกฤติยา ห่วงเจริญ โดยมีนายนพนันฏฐ์ รังสะกินนิน และนางสุภาวดี รังสะกินนิน เป็นครูที่ปรึกษาโครงการ ผ่านเข้ารอบ 4 ทีมสุดท้าย มี 31 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน จากวิทยาลัยเกษตรและวิทยาลัยประมงทั่วประเทศ