พิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะ การประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดพิธีมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะ    การประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ในโครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2564 พร้อมมอบ ใบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่ร่วมโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อเป็นการยกย่องและให้กำลังใจแก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ที่มีการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice : GAP)ไปใช้ปฏิบัติและช่วยเผยแพร่สู่ชุมชน
ผลการประกวดมีดังนี้

  1. ขอบข่ายข้าว เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ. 4401-2551) จำนวน 4 รางวัล วษท. ลพบุรี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการปลูกข้าว กข 43 ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ. 4401-2551) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ประกอบด้วย นางสาวฐิติมา จินดาเนตร นายคมชาญ พะวงจิตร์ และ นายทักษิณ แหล่งหล้า
    ครูที่ปรึกษา นางสุภาวดี รังสะกินนิน
  2. ขอบข่ายพืชอาหาร เรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) จำนวน 4 รางวัล วษท. ลพบุรี ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการปลูกมะเขือยาวและมะเขือเปราะ ตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร (มกษ.9001-2556) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ประกอบด้วย นางสาวน้ำทิพย์ สายสินธุ์ นางสาวสุมิลตรา พรมมา และนายณัฐพล เงินอุปถำ ครูที่ปรึกษา นางสุภาวดี รังสะกินนิน
  3. ขอบข่ายปศุสัตว์ จำนวน 4 รางวัล วษท. ลพบุรี ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มกษ. 6905-2548) ได้แก่  โครงการเป็ดไข่ ไข่เป็ด นำประเทศด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเป็ดไข่ (มกษ. 6905-2548) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ประกอบด้วย นางสาวกฤติย ห่วงเจริญ นางสาวนฤมล อิ่มใจ และนางสาวประภารัตน์ กรกันต์ ครูที่ปรึกษา นายนพนันฏฐ์ รังสะกินนิน