ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

 

    1.              นายคม เจ็กนอก
    1. รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง
  1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี