ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ระกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
เรื่อง การเปิดการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564