ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองหนังสือเรียนประจำรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี