ประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้จัดประชุมพิจารณากลั่นกรองหนังสือเรียนประจำรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

 

 

    1.              นายคม เจ็กนอก
    1. รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง
  1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี