ประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 ว่าที่ร้อยโท จิรายุศ จินาวัลย์ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท.หน่วยลพบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว โดยมี ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ สอศ. เป็นประธานการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนกิจกรรม อกท.” และได้รับฟังแนวทางการจัดกิจกรรม อกท. ปีการศึกษา 2564 โดย นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์ ผอ.สำนักความร่วมมือ