โครงการ From Gen Z to be CEO ณ Ture Digital Park

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
นางสาวศิริวิภา พวงจำปี นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ติด #TOP4 Gen-Z to be CEO ปี 2564 ได้รับรางวัลมูลค่า 254,288 บาท จากนักศึกษาทั่วประเทศ 20,000 คน 94 สถาบันการศึกษา นำโดยท่านจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานให้โอวาท และมอบประกาศนียบัตรในพิธีปิด โครงการ From Gen Z to be CEO ณ Ture Digital Park สุขุมวิท 101 โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ท่านรองจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ และครูสุภาวดี รังสะกินนิน ร่วมแสดงความยินดี

ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ประธานกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หน่วยลพบุรี พร้อมทั้งคณะกรรมการอำนวยการ และสมาชิก อกท.หน่วยลพบุรี ร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ แนะนำคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. 6 ตำแหน่ง คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ประธานหอพักชาย ประธานหอพักหญิง ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ผู้ช่วยครู ที่ปรึกษา แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการในปีการศึกษา 2564 และแจ้งรายละเอียดความเคลื่อนไหว การดำเนินกิจกรรมภายในหน่วยให้สมาชิกทราบ ณ อาคารสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

ประชุมข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุมข้อราชการเกี่ยวกับการบริหารจัดการในสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง มีความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ณ อาคารทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

สร้างเครือข่ายด้านวิชาการหมวดทักษะอาชีพให้กับโรงเรียนบ้านซับสนุ่น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา สร้างเครือข่ายด้านวิชาการหมวดทักษะอาชีพให้กับโรงเรียนบ้านซับสนุ่น โดยมี ดร.วีรพงษ์ ไชยหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือ มีความเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ตารางสอนและรายวิชาให้กับนักเรียน ของโรงเรียนบ้านซับสนุ่นทุกคน ที่มีความมุ่มมั่นตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อฝึกอบรมการพัฒนาให้กับนักเรียนตามความสนใจในด้านอาชีพ เพิ่มทางเลือกการประกอบการอาชีพ ต่อยอดทักษะความรู้สู่การประยุกต์ใช้งานในงานอาชีพ และเพื่อสนองนโยบายเกี่ยวกับโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม

”ครูยิ่งคุณ” และ “ครูขวัญศิษย์”

ท่านนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล”ครูยิ่งคุณ” และ “ครูขวัญศิษย์” มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๔ ให้กับครูจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และมี ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี คณะผู้บริหาร ครู ร่วมแสดงความยินดี วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี