สร้างเครือข่ายด้านวิชาการหมวดทักษะอาชีพให้กับโรงเรียนบ้านซับสนุ่น

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนนักศึกษา สร้างเครือข่ายด้านวิชาการหมวดทักษะอาชีพให้กับโรงเรียนบ้านซับสนุ่น โดยมี ดร.วีรพงษ์ ไชยหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสนุ่น พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ โดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันประชุม ปรึกษาหารือ มีความเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น ตารางสอนและรายวิชาให้กับนักเรียน ของโรงเรียนบ้านซับสนุ่นทุกคน ที่มีความมุ่มมั่นตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อฝึกอบรมการพัฒนาให้กับนักเรียนตามความสนใจในด้านอาชีพ เพิ่มทางเลือกการประกอบการอาชีพ ต่อยอดทักษะความรู้สู่การประยุกต์ใช้งานในงานอาชีพ และเพื่อสนองนโยบายเกี่ยวกับโครงการห้องเรียนอาชีพในโรงเรียนมัธยม