ประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์ ประธานกรรมการอำนวยการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ หน่วยลพบุรี พร้อมทั้งคณะกรรมการอำนวยการ และสมาชิก อกท.หน่วยลพบุรี ร่วมประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อเป็นการต้อนรับสมาชิกใหม่ แนะนำคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. 6 ตำแหน่ง คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ประธานหอพักชาย ประธานหอพักหญิง ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงาน อกท. ผู้ช่วยครู ที่ปรึกษา แผนการดำเนินกิจกรรมโครงการในปีการศึกษา 2564 และแจ้งรายละเอียดความเคลื่อนไหว การดำเนินกิจกรรมภายในหน่วยให้สมาชิกทราบ ณ อาคารสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี