เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผลิตอาหาร TMR สำหรับสัตว์ รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดผลิตอาหาร TMR สำหรับสัตว์ รอบที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)