วันที่ 17 มกราคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เปิดเรียน On site ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 บรรยากาศการเปิดเรียน On-site ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีวันแรก โดยมีนายคม เจ็กนอก รองผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้กล่าวทักทายและพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันโควิด-19 ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี อีกทั้งยังมีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ด้วยวิธีการตรวจแบบ Antigen Test-kit (ATK) คณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-site) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี