ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทระบบปกติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565

 

 

    1.              นายคม เจ็กนอก
    1. รองผู้อำนวยการ  รักษาการในตำแหน่ง
  1. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี