การประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วันที่ 26-28 มกราคม 2565
นางสาวสำเนียง เทียมธรรม ครูทำหน้าที่รองฝ่ายวิชาการ และนางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ ครูทำหน้าที่รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมทั้งคณะครู นำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สมชาย ชคตระการ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ภาคกลาง ครั้งที่ 42 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี