ประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกัน ณ บริษัทน้ำตาลสระบุรี จำกัด

วันที่ 1 มิถุนายน 2565งานทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ นำนักศึกษา ปวส.2 สาขาพืชศาสตร์ ทวิภาคี เข้ารับการฝึกประสบการณ์ โดยมีคณะผู้บริหารบริษัทและคณะครูฝึกให้การต้อนรับ ในการนี้ ท่านรองผู้อำนวยการ คม เจ็กนอก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมทั้งรองฝ่ายวิชาการ รองฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้างานทวิภาคี ร่วมประชุมหารือการดำเนินงานจัดการศึกษาทวิภาคีร่วมกัน ณ บริษัทน้ำตาลสระบุรี จำกัด