การประชุมออนไลน์ เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนวิชาการ พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสารของนักศึกษา

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 งานความร่วมมือ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี และ Dongnae Horticulture High School นำทีมโดยนางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวมีนา สังข์สุด หัวหน้างานความร่วมมือ และนางสาวกันธิกา มิ่งสงค์ ครูภาษาอังกฤษ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เพื่อพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนวิชาการ พัฒนาทักษะภาษาและการสื่อสารของนักศึกษาสองวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม อาคารปฎิบัติการกลาง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี