ประชาสัมพันธ์โครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและ​เทคโนโลยี​ลพบุรี​
🔸🔸โครงงาน เรื่อง “Coffee yogurt drink”🥛

📢ประชาสัมพันธ์โครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและ​เทคโนโลยี​ลพบุรี​
🔸🔸โครงงาน เรื่อง “Coffee yogurt drink”🥛☕

👩‍🔬คณะผู้จัดทำ

 1. นายศุภกร รัตนธิโป
 2. นายสรวิชญ์ ทรัพย์สินชัย
 3. นางสาวชลธิชา หงส์เวียงจันทร์
  👩‍🏫ครูที่ปรึกษา
 4. นายนพนันฏฐ์ รังสะกินนิน
 5. นางรัตนาภรณ์ รัตนแสง
 6. นางสาวมุขมณี กันเปรมตระกูล
  ที่ปรึกษาพิเศษ
  1.นายกีรติ กรกำจายฤทธิ์
  2.นางสาวละอองดาว ละออ

โครงงานวิทยาศาสตร์

coffee yogurt ​drink

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

     นายอภิวัฒน์  จันทวรรณ

      ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี