โครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ

วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี จัดอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ โดยมีนายคมเจ็กนอก รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด รวมถึงคณะผู้บริหาร ครู บุลลากร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรมอย่างพร้อมเพียงและมีวิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสินให้เกียรติมาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนธูรกิจ การจำหน่าย การเงิน ฯลฯ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ อาคารสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี