ประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ชุดผลิตพืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ชุดผลิตพืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

     นายอภิวัฒน์  จันทวรรณ

      ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี