การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อสำรวจพัฒนาพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและแข่งทักษะ อกท.ระดับภาคกลาง