ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงเรียนบ้านเขาขวาง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สังกัด อาชีวศึกษาจังหวัดลพบุรี
นำโดย นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กับ โรงเรียนบ้านเขาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 2
นำโดย นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาขวาง

การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ เพื่อร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาหลักสูตรสายวิชาชีพที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับอาชีวศึกษา ณ โรงเรียนบ้านเขาขวาง จังหวัดลพบุรี