อบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลคอนเทนต์ออนไลน์

วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี จัดกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในด้านวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลคอนเทนต์ออนไลน์ เพื่อออกแบบการเรียนรู้ สู่ผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสูง โดยมีนายธนสาร รุจิรา ศึกษานิเทศน์ชำนาญการ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 ณ อาคารสัมมนา วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี