อบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลคอนเทนต์ออนไลน์

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในด้านวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลคอนเทนต์ออนไลน์ เพื่อออกแบบการเรียนรู้ สู่ผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสูง