กรรมการบริหารสถานศึกษา

๑. นายสุรศักดิ์ เจิมสมประธานกรรมการ
๒. นายสัมฤทธิ์ อินทร์เฉลียวกรรมการผู้แทนครูหรือคณาจารย์
๓. จ่าสิบเอก ปิยะศักดิ์ สร้อยวงษ์กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
๔. นางสาวณัฐชานนท์ โฮรอดกรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
๕. นายก้องไพร ภูเขียวกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๖. นายกฤตภพ เฉื่อยฉ่ำกรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
๗. พระอาจารย์สวง กิตติสาโรกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
๘. พระครูพิพัฒน์วีรญาณกรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
๙. นายชาตรี ศรีพยัคฆ์กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
๑๐. นายไพศาล เฉลิมวัฒน์กรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
๑๑. นายวสันต์ วโรกรกรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
๑๒. นายมนัส พงษ์กสิกรกรรมการผู้แทนสถานประกอบการ
๑๓. นายประทวน กำจัดภัยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๔. นางนันทิยา ทองหล่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๕. นายชูพงษ์ คงเกษมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๖. นายทรงศักดิ์ หงษ์สุวรรณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๗. ร้อยตำรวจเอก สะอาด แก้วเนียมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๑๘. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรีกรรมการและเลขานุการ

 

               ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ  จินาวัลย์

There are no upcoming events at this time.