กรรมการบริหารสถานศึกษา

๑. นายอภิวัฒน์ จันทวรรณผู้อำนวยการประธานกรรมการ
๒. นายกีรติ กรกำจายฤทธิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
/ฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
๓. นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์ครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
กรรมการ
๔. นายอรัญ แก้วเพ็ชรครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
กรรมการ
๕. นางสาวธนิสสา ศิริวงศ์ผู้แทนฝ่ายบริหารทรัพยากรกรรมการ
๖. นางสาวิตรี ภูมิภาคผู้แทนฝ่ายวิชาการกรรมการ
๗. นายนพนันฏฐ์ รังสะกินนินผู้แทนฝ่ายแผนงานและความร่วมมือกรรมการ
๘. นางสาวละอองดาว ละออผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษากรรมการ
๙. น.สพ.ปรเมษฐ์ บุญกุศลผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
๑๐. นายเจษฎากรณ์ ธิมายอมผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
๑๑. นางสาวประไพ แก้วพิทักษ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ