ทำเนียบผู้อำนวยการ

๑. นายดิเรก พุ่มคชาพ.ศ. ๒๕๐๔
๒. นายสุนทร จันทร์น้อยพ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๐๘
๓. นายอำนวย ปั้นงาพ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๓
๔. นายไววิทย์ ชัยถาวรพ.ศ. ๒๕๑๓ – ๒๕๑๖
๕. นายจริน มณีเลิศพ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙
๖. นายชูรัฐ มณีรัตน์พ.ศ. ๒๕๑๙ – ๒๕๒๓
๗. นายอารมณ์ สิทธิเคหภาคพ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๓๒
๘. นายสำคัญ จุลสัตย์พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๓
๙. นายวิจิตร วงษ์วิกย์กรณ์พ.ศ. ๒๕๓๓ – ๒๕๓๔
๑๐. นายสหัส คำบู่พ.ศ. ๒๕๓๔ – ๒๕๔๐
๑๑. นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๓
๑๒. นายจรัสพงษ์ วรรณสอนพ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
๑๓. นายจรัล ยุบรัมย์พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖
๑๔. นายพนม เขียวนาคูปภาพ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
๑๕. นายสุเทพ แก่งสันเทียะพ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
๑๖. นางสาวมยุรี ศรีระบุตรพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓
๑๗. ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ จินาวัลย์พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕
๑๘. นายอภิวัฒน์ จันทวรรณพ.ศ. ๒๕๖๕ – ปัจจุบัน