เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์

อัตลักษณ์

นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี สามารถปฏิบัติงานได้จริง ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

เอกลักษณ์

เมืองโคนม

เป้าประสงค์

 1. เพื่อผลิตและพัฒนากาลังคนด้านเกษตรอาหารปลอดภัยในทุกระดับ เพื่อเป็นผู้ประกอบการ
  และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ
  และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 3. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 4. เพื่อพัฒนา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอาหาร
  ปลอดภัย สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
 5. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตอาหารปลอดภัยแก่
  ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์

 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 2. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย
 5. ประยุกต์ใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย
 6. เผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย
 7. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 8. พัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ
 9. พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์
 10. พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
 11. พัฒนางานฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้
 12. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน
 13. จัดฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
 14. ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านเกษตรอาหารปลอดภัย

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาน
ประกอบการและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 5 ประยุกต์ใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัยด้านเกษตรอาหารปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 6 เผยแพร่นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย
กลยุทธ์ที่ 7 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาคุณภาพการบริหารการเงินและงบประมาณ
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการวัสดุครุภัณฑ์
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่
กลยุทธ์ที่ 11 พัฒนางานฟาร์มให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัยการบริการวิชาการ และก่อเกิดรายได้
กลยุทธ์ที่ 12 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการ และชุมชน
กลยุทธ์ที่ 13 จัดฐานข้อมูลรวบรวมวิชาการเกษตรและอาหารปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 14 ส่งเสริมและบริการวิชาการด้านเกษตรอาหารปลอดภัย