ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

การศึกษา คือ ความเจริญ เพื่องาน ชีวิตและสังคม

วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นการจัดการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ด้านเกษตรอาหารปลอดภัย

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 ผลิตและพัฒนากาลังคนด้านเกษตรอาหารปลอดภัยในทุกระดับ เพื่อเป็น
ผู้ประกอบการ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
พันธกิจที่ 2 พัฒนา งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอาหารปลอดภัย สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ
พันธกิจที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
พันธกิจที่ 4 เป็นแหล่งเรียนรู้ ให้บริการวิชาการและความร่วมมือด้านการผลิตอาหารปลอดภัยแก่ชุมชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน