ผู้เขียน: Rawiwan Jainoi


  • การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

    Thumbnail for the post titled: การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

    วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด นำโดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประธานกรรมการ และคณะ ตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับ

     นายอภิวัฒน์  จันทวรรณ

      ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเกษตรและเเทคโนโลยีลพบุรี