การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด นำโดยนายจตุพร หมอโอสถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประธานกรรมการ และคณะ ตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษาให้การต้อนรับ