ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “วันแม่แห่งชาติ” 12 สิงหาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีล

อบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลคอนเทนต์ออนไลน์

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยฯ ในด้านวิชาการ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการสร้างสื่อการเรียนการสอนดิจิทัลคอนเทนต์ออนไลน์ เพื่อออกแบบการเรียนรู้ สู่ผู้เรียน ให้มีสมรรถนะสูง

อบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และเขียนแผนธุรกิจ

วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี นำโดยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดโครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่และเขียนแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2566 ณ ห้องสัมมนา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบปีการศึกษา 2565) 30 มิถุนายน 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี

แห่เทียนจำนำพรรษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี นำโดยนายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นและปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ณ วัดราษฏร์นิมิตร อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

ถวายพระพรชัยมงคล พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารทรงเสด็จ วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน

การนิเทศการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับการจัดการศึกษาตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และเพื่อสำรวจพัฒนาพื้นที่เตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการและแข่งทักษะ อกท.ระดับภาคกลาง

โครงการ “อาสาดี อิ่มนี้เพื่อน้อง”

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี นำโดยนายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการอาสาดี อิ่มนี้เพื่อน้อง เพื่อให้ความรู้ในการเพาะปลูกผักสวนครัว ซ่อมบำรุงโรงเรียน มอบอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ดำเนินงานโดย ชมรมวิชาชาชีพพืชศาสตร์ อกท.หน่วยลพบุรี ณ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134

ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงเรียนบ้านเขาขวาง

นายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ โรงเรียนบ้านเขาขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรีเขต 2 นำโดย นางสาวพบจันทร์ ศรีสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาขวาง

พิธีไหว้ครู วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีลพบุรี 2566

วันที่ 3 กรกฏาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรละเทคโนโลยีลพบุรี นำโดยนายอภิวัฒน์ จันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมไหว้ครู