ข้อมูลหลักสูตร

ระดับที่เปิดการเรียนการสอน

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ทล.บ.)

รายละเอียดและโครงสร้างการเรียน

หลักสูตรในระบบ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  

ประเภทวิชาเกษตรกรรม ระบบปกติและระบบ อศ.กช.

1. สาขาวิชา เกษตรศาสตร์        

– สาขางานการจัดการอาหารปลอดภัย

– สาขางานการเกษตร

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  

          ประเภทวิชาเกษตรกรรม ระบบปกติและระบบทวิภาคี

1. สาขาวิชาสัตวศาสตร์            

– สาขางานการผลิตสัตว์

2. สาขาวิชาสาขาวิชาพืชศาสตร์  

– สาขางานพืชไร่

ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ทล.บ.) (ต่อเนื่อง 2 ปี)   

– สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

หลักสูตรนอกระบบ

– หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  (ประชาชนทั่วไป)

แผนการเรียน-64-ปวช