งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา

ภาพประกอบการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

ปฏิทินการปฏิบัติงานศูนย์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2563

แบบรายงานการปฏิบัติงานการส่งเสริมศักยภาพ

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาปี 2563

ตช.1 1.3โครงสร้างการบริหารศูนย์บ่มเพาะฯ63

 

               ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ  จินาวัลย์

There are no upcoming events at this time.