ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

 

นายอภิวัฒน์  จันทวรรณ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

 

นายคม  เจ็กนอก
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

  

 
นายกีรติ  กรกำจายฤทธิ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์
ครูทำหน้าที่  รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นายอรัญ  แก้วเพ็ชร
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา