ผู้บริหารวิทยาลัยฯ

นางสาวมยุรี ศรีระบุตร
ผู้อำนวยการ

นายประยุทธ ศิริอำนาจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายคม เจ็กนอก
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายประยุทธ ศิริอำนาจ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางจันทร์จิราภรณ์ องศากิจบริบูรณ์
ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

 

               ว่าที่ร้อยโทจิรายุศ  จินาวัลย์

There are no upcoming events at this time.