รายงานการประเมินตนเอง

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2563
โดยงานประกันคุณภาพ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

รายงานผลการประเมินตนเอง-SAR-ปีการศึกษา-2563-วษท.ลพบุรี

รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ประจำปีการศึกษา 2562