แผนกวิชาสัตวศาสตร์

นายสัตวแพทย์ปรเมษฐ์
บุญกุศล
นางสุขุมาลย์
สุพันธนา
นายสมชาติ
เปรี่ยมสูงเนิน
นางสาวกัญญานี
ชูวงศ์
นางสาวฐิตาภา
ยี่สาร

แผนกวิชาพืชศาสตร์

แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นายอรัญ
แก้วเพ็ชร
นางสาวประไพ
แก้วพิทักษ์
Back to top